İş Birliği Protokolü

İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokol

Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi’nin Katılımıyla oluşan Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) İşbirliği Programının Yürütülmesi Hakkında Protokol

Amaç ve Kapsam

Madde 1.Bu Protokol Trakya Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi’ nin katılımıyla oluşan TRAKYA ÜNİVERSİTELER BİRLİĞİ (TÜB) tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde yapılacak olan ortak çalışmalarla ilgili esasları belirlemeyi amaçlar.

Madde 2.Bu Protokol TÜB tarafından yürütülen İşbirliği Programı çerçevesinde,

Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretimi,

Lisansüstü Eğitim-Öğretimi,

Öğrenci ve Öğretim Elemanı Değişimi,

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma-Geliştirme,

Bilimsel, Sosyal ve Kültürel Etkinlikler,

Öğrenci Konseyleri ve Öğrenci Kulüpleri ve Toplulukları,

Yurtdışından Öğrenci Kabulü,
Balkan Ülkeleri Öğrencilerine Yönelik Yaz Okulları ve Türkçe Dil Eğitimi alanlarında yapılacak olan ortak çalışmaları kapsar. Ayrıca TÜB Üniversiteleri TİKA, Yunus Emre Vakfı, Diyanet Vakfı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Yurtdışında bulunan toplum kuruluşları ve bu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar ile çalışma alanlarına göre işbirliği yapar.
Tanımlar

Madde 3.2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3. maddesinde yer alan tanımlar bu protokol için de geçerlidir.

Dayanak
Madde 4.Bu Protokol, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 40. Maddesine; 18.02.2009 tarih ve 27145 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programına İlişkin Yönetmelik” e; 01.07.1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği”nin 18. Maddesinin (e) fıkrasına; 03.03.1983 tarih ve 17976 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliği”ne ve 16.07.1999 tarih ve 23757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan değişiklikle eklenen Ek Maddesine; 22.02.2007 tarih ve 26442 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Yükseköğretim Kurumlarının Yurtiçindeki Yükseköğretim Kurumlarıyla Ortak Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Programları Tesisi Hakkında Yönetmelik”e, Yükseköğretim Kurulu’nun 21.01.2010, 18.02.2010, 17.03.2010, 25.08.2011 tarihli Genel Kurul Toplantıları’nda alınan kararlar ile oluşan Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’a  dayanılarak hazırlanmıştır.
Dönem Başkanlığı, Kurullar ve Sekreterya

Madde 5.Üst Kurul:

TÜB İşbirliği Programı, Programa dahil üniversitelerin rektörlerinden oluşan Üst Kurul tarafından planlanır ve yürütülür. Üst Kurul Başkanı Dönem Başkanlığı’ nı sürdüren üniversitenin rektörüdür. Üst Kurul, her dönem en az iki kez, Başkan’ ın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dahil tüm üniversite rektörlerinin katılımı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan rektör bir yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 6.Dönem Başkanlığı:

Programa dahil üniversitelerden biri 2 yıl süre ile TÜB İşbirliği Programı Dönem Başkanlığı’ nı yürütür. Dönem Başkanlığı sıra ile yürütülür. Sıralama, yapılacak olan ilk Üst Kurul Toplantısı’ nda belirlenir ve aynı düzende tekrarlanır. Programa katılan yeni bir üniversite olursa, Dönem Başkanlığı için, katılım tarihini esas alarak, Programa dahil tüm üniversitelerin Dönem Başkanlığını tamamlamasını bekler.

Madde 7.Alt Kurullar:

Üst Kurul, 2. Maddede yer alan her işbirliği alanı için bir Alt Kurul oluşturur. Alt Kurulda, Programa dahil her üniversiteden bir rektör yardımcısı yer alır. Alt Kurul Başkanı Dönem Başkanlığı’ nı sürdüren üniversitenin rektör yardımcısıdır. Alt Kurul, ilgili işbirliği alanında, Üst Kurul tarafından verilen görevleri yapar ve sonucu bir rapor halinde Üst Kurula arz eder. Alt Kurul, gerektiğinde, Başkan’ ın çağrısı ile toplanır. Toplantı, Programa dahil tüm üniversite rektör yardımcılarının katılımı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan rektör yardımcısı üniversitesinden diğer bir rektör yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 8.Çalışma Grupları:

Alt Kurullar işbirliği alanları kapsamında yapacağı görevler için, gerektiğinde, Çalışma Grupları oluşturur. Çalışma Grupları ilgili Alt Kuruldan bir rektör yardımcısı başkanlığında, grupta yer alması gerekli görülen dekanlardan, enstitü müdürlerinden, yüksek okul müdürlerinden, Meslek Yüksek Okulu müdürlerinden, Konservatuar müdürlerinden, Araştırma Merkezi müdürlerinden, genel sekreterlerden, daire başkanlarından ve öğrenci konseyi temsilcilerinden oluşturulur. Çalışma Grubu Alt Kurul tarafından belirlenen görevi yapar ve sonucu bir rapor halinde Alt Kurula sunar. Toplantılar Başkan’ ın çağrısı üzerine, tam sayı ile yapılır. Görevi nedeni ile toplantıya katılamayacak olan yönetici bir yardımcısını vekil tayin eder.

Madde 9.TÜB Sekreteri:

Dönem Başkanı, İşbirliği Programının sekreteryasını yürütmek için bir TÜB Sekreteri seçer. TÜB Sekreteri 2 yıl süre için, Programa dahil üniversitelerin öğretim üyeleri arasından seçilir. TÜB Sekreteri, Üst Kurul Başkanı’ na bağlı olarak çalışır ve onun verdiği idari görevleri yapar.

TÜB İşbirliği Programına Katılma

Madde 10.Programa katılmak isteyen üniversite rektörlüğü Dönem Başkanlığını yürüten üniversite rektörlüğüne başvurur. İstek ilk Üst Kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Katılma isteğinin kabul kararı kendilerine bildirilen üniversite, bu Protokolün senatolarınca kabul edilmesinin ardından, Yükseköğretim Kurulunun onayı ile Programa dahil olur.

Diğer Hükümler

Madde 11.Bu Protokolde açıkça hüküm bulunmayan konularda ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

Yürürlük

Madde 12.Bu Protokol, TÜB’e dahil üniversitelerin senatolarının kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Madde 13.Bu Protokol, hangi alanlarda ne tür işbirliği yapılacağının ayrıntılarını içermez. Her alanda yapılacak işbirlikleri için, ayrıntıları içeren, alt protokoller hazırlanır. Bu protokoller Üst Kurulun önerisi, TÜB’e dahil üniversitelerin senatolarının kabulü ve Yükseköğretim Kurulunun onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 14.İşbirliği Programı Üst Kurul Başkanı’ nın koordinasyonunda ilgili üniversitelerin rektörleri tarafından yürütülür

Geçici Madde 1.Dönem Başkanlığı Sırası Kırklareli Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Trakya Üniversitesi şeklindedir. Kuruluş çalışmaları birinci dönem başkanlığını yapacak  Kırklareli Üniversitesi tarafından yürütülür.

19/04/2012